Znajdź na Facebooku
Naprawa fotoaparatów
60 drzew na 60-lecie
BikeOrient
Licznik odwiedzin:
Online:


Regulamin Prenumeraty Redakcyjnej

§1 Przedmiot Regulaminu

1.
Regulamin określa warunki Prenumeraty Redakcyjnej Miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”, wydawanego przez Poznaj Swój Kraj sp. z o.o. z siedzibą w Waeszawie, ul. Ciołka 17; zwanego dalej „Wydawcą”. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem 0000 281 990.

2. Zamówienia na Prenumeraty Redakcyjne przyjmowane są wyłącznie na okres danego roku kalendarzowego.

3. Prenumerata Redakcyjna obejmuje dwanaście numerów Miesięcznika od stycznia do grudnia każdego roku kalendarzowego. Nie ma określonej daty, do której jest przyjmowana. Może zostać ona zamówiona dowolnego dnia w roku, równie dobrze w styczniu, lutym, czerwcu, jak i listopadzie. Warunkiem jest wpłata obowiązującej w danym dniu pełnej kwoty w całości. Wpłaty w mniejszej wysokości traktowane będą jako sprzedaż wysyłkowa i realizowane do wyczerpania przelanej kwoty.

4. Prenumeraty na rok następny przyjmowane są, o ile nie podano inaczej, na warunkach określonych dla roku bieżącego. Cennik Prenumeraty Redakcyjnej na rok następny podany zostanie najpóźniej 1. listopada bieżącego roku.


§2 Cena Prenumeraty Redakcyjnej

1
Cena bieżącej Prenumeraty Redakcyjnej miesięcznika „Poznaj Swój Kraj” na rok 2015 wynosi 80zł

2. Cena bieżącej Prenumeraty Redakcyjnej miesięcznika „Poznaj Swój Kraj” dla szkół wynosi 75zł

3.
Ceny prenumeraty zbiorczej, z wysyłką za granicę, z gadżetami turystycznymi, i innych form wysyłki podane są tu!


§3 Sposób zawarcia umowy

1.
Umowa o Prenumeratę Redakcyjną zawierana jest automatycznie na podstawie niniejszego Regulaminu z chwilą wpłynięcia środków we właściwej wysokości na rachunek firmy „Poznaj Swój Kraj” sp z o.o. w banku PKO bp: 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895.

2. W komentarzu do przelewu należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko osoby odbierającej przesyłki
- adres dostawy z kodem pocztowym
- tytuł wpłaty

3. Firmy i każdy, kto chce otrzymać fakturę VAT winien wpisać również swój numer NIP.
Faktury wysyłamy z pierwszą przesyłką kierowaną do odbiorcy.

4. Wystawiamy faktury pro-forma, jednak nie są one dowodem zawacia umowy o Prenumeratę Redakcyjną.


§4 Doręczenie

Zamówione w ramach podstawowej Prenumeraty Redakcyjnej” egzemplarze „Poznaj Swój Kraj” wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej tzw. listem ekonomicznym, nierejestrowanym, w zwykłej kopercie.


§5 Prawo odstąpienia od umowy przez zamawiającego, będącego konsumentem.

1.
Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy „Kodeks Cywilny”, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania pierwszego, zamówionego numeru Miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”, pod warunkiem zwrotu oryginalnie zapakowanego czasopisma na adres Redakcji. Otworzenie i ponowne zamknięcie koperty stanowi podstawę do odmowy uznania odstąpienia od umowy.

2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy o Prenumeratę:
„Niniejszym odstępuję od umowy o Prenumeratę Redakcyjną „Poznaj Swój Kraj” na rok 20xx
i zwracam pierwszy numer czasopisma bez otwarcia oryginalnego opakowania.
Wpłacone należności proszę zwrócić na rachunek nr: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
Dane do przelewu:……….

3. Wpłacone należności zostaną zwrócone (bez odsetek) w ciągu 14 dni od nadejścia oświadczenia i pierwszego numeru Czasopisma.


§6 Zmiana Regulaminu

Wydawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak zawsze obowiązująca jest ta wersja, która była ważna w dniu zawierania umowy o Prenumeratę.


§7 Karta Prenumeratora

1.
Każdy Prenumerator wraz z pierwszym numerem „Poznaj Swój Kraj” otrzymuje Kartę Prenumeratora „Poznaj Swój Kraj”. Karta upoważnia do szeregu przywilejów dostępnych tylko Prenumeratorom Miesięcznika.

2. Karta Prenumeratora jest bezpłatna.

3. Podmioty obce uczestniczące w programach objętych Kartą Prenumeratora są niezależne i Redakcja nie ma wpływu na ich poczynania. Ewentualna odmowa przyznania zniżki nie może być podstawą do rozwiązania umowy o Prenumeratę Redakcyjną.

4. Karta Prenumeratora ważna jest wyłącznie dla Prenumeratora i obecnego wraz z nim jego współmałżonka.

5. Istnieje możliwość wystawienia dodatkowej Karty Prenumeratora dla współmałżonka Prenumeratora. Taka Karta jest bezpłatna.

6. Każdy Prenumerator może otrzymać dla swoich dzieci Dziecięcą Karta Prenumeratora. Ta Karta upoważnia do tych samych zniżek, co karta główna, jest jednak Kartą samodzielną i wystawianą dla dzieci do 19 roku życia. Koszt Karty to 1/10 ceny Prenumeraty Redakcyjnej.

7. Karta Prenumeratora ważna jest każdorazowo do 31. stycznia roku następującego po roku, na który zawarta jest umowa o Prenumeratę Redakcyjną.

8. Aktualny wzór Karty Prenumeratora znajduje się w każdym wydaniu „Poznaj Swój Kraj”, a także na stronie www.poznaj-swoj-kraj.pl.


§8 Postanowienia końcowe

1.
Regulamin wchodzi w życie 25.06.2015

2. Sprawy, których niniejszy Regulamin nie obejmuje regulowane są na podstawie przepisów Prawa Cywilnego.

Numer rachunku bankowego Wydawnictwa: PKO bp 02 1020 1026 0000 1602 0119 3895 Kod BIC (Swift)